Allmänna villkor

1§. Tillgänglighet av tjänsten: Företaget strävar efter att tillhandahålla en pålitlig och tillgänglig tjänst för digital tanddesign. Men på grund av tekniska problem eller underhåll kan tjänsten ibland vara otillgänglig eller begränsad.

2§. Användning av excode: Företaget använder excode som en central del av sin tjänst för digital tanddesign. Användare behöver inte ha en djupgående förståelse för excode eller dess funktioner för att använda tjänsten. Företaget strävar efter att göra excode-användningen så intuitiv som möjligt för användarna, men om användare behöver hjälp eller stöd med excode kan företaget tillhandahålla en guide eller annan dokumentation.

3§. Ansvar för innehåll: Användare är ensamma ansvariga för allt innehåll som skapas eller överförs via tjänsten för digital tanddesign. Företaget kan inte hållas ansvarigt för innehåll som skapas av användare.

4§. Återkallelse av data: Användare kan begära att alla data som har lagrats av företaget för deras konto tas bort från företagets system. Men det kan ta upp till 30 dagar för företaget att ta bort alla data.

5§. Sekretess och säkerhet: Företaget strävar efter att skydda användarnas personliga information och allt innehåll som skapas genom att tillhandahålla en säker tjänst för digital tanddesign. Företaget delar inte personlig information med tredje part utan användarens samtycke.

6§. Ändringar av villkor: Företaget kan ändra dessa allmänna villkor när som helst. Användare kommer att meddelas om ändringarna i förväg, och användning av tjänsten efter ändringarna träder i kraft utgör samtycke till de nya villkoren.

7§. Betalning: Användare av tjänsten för digital tanddesign kommer att faktureras i enlighet med företagets gällande prislista. Alla priser är i den valuta som anges på företagets webbplats och inkluderar eventuell moms eller annan tillämplig skatt. Betalning kan göras via de betalningsalternativ som är tillgängliga på företagets webbplats. Om betalning inte mottas inom förfallodatumet kan användarens konto stängas av tills betalningen har mottagits.

8§. Leverans: Företaget strävar efter att leverera den färdiga tanddesignen till användare så snart som möjligt efter att användaren har slutfört beställningen. Leveranstiden kan variera beroende på användarens specifika beställning och andra faktorer, som till exempel volymen av pågående beställningar. Företaget kommer att meddela användaren när tanddesignen är färdig och skickas. Leveransen av tanddesignen sker digitalt, vanligtvis via e-post eller en säker filöverföringsplattform. Användaren är ensam ansvarig för att se till att korrekt och aktuell kontaktinformation finns tillgänglig för att säkerställa att tanddesignen levereras till rätt mottagare. Företaget kan inte hållas ansvarigt för misslyckade leveranser på grund av felaktig eller ofullständig kontaktinformation från användaren.

9§. Användares ansvar: Användare är ansvariga för att all information som tillhandahålls till företaget är korrekt och uppdaterad. Användare ansvarar också för att de har tillstånd att använda allt innehåll som ingår i de tanddesigner som skapas med hjälp av företagets tjänst. Användare förbinder sig att inte använda tjänsten för att skapa tand, inklusive, men inte begränsat till, garantier för lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i andras rättigheter.

10§. Ansvarsbegränsning: Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användning av dess tjänst för digital tanddesign, inklusive förlust av data, intäkter eller goodwill. I händelse av att företaget skulle hållas ansvarigt för sådana förluster eller skador, ska företagets totala ansvar inte överstiga det belopp som fakturerats för den specifika tanddesignen som orsakade skadan.

11§. Ändringar av villkor: Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst och utan föregående meddelande. Användare uppmanas att regelbundet kontrollera företagets webbplats för att se till att de är medvetna om de senaste villkoren.

12§. Tvistlösning: Eventuella tvister som uppstår som en följd av användningen av företagets tjänst för digital tanddesign ska lösas genom förhandlingar mellan företaget och användaren. Om en överenskommelse inte kan nås, ska tvisten lösas i enlighet med gällande lagstiftning.
Du kommer igång på nolltid!
Så här enkelt är det att komma igång, Se vår instruktionsvideo!
Titta på vår instruktionsvideo för att lära dig hur du kan komma igång på nolltid!
sv_SE